Schyłek I Rzeczypospolitej. Test historyczny.

4573
Mapa podziału Polski pomiędzy trzech zaborców

Wiek XVIII to stopniowy upadek Rzeczpospolitej Obojga Narodów, narastały wpływy sąsiednich mocarstw, a zwłaszcza Rosji. Słabła rola władzy królewskiej, próbowano reformować kraj, lecz nieskutecznie. Żywot ojczyzny dopełnił podział pomiędzy trzech zaborców. Polska zniknęła z mapy Europy. Odpowiedz 12 pytań, dotyczących ostatnich lat wolnej Polski.